Search here...

Algemene voorwaarden Huidkliniek COSMED

1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Behandelingsovereenkomst: alle door Huidkliniek COSMED met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling.

Cliënt: de wederpartij van Huidkliniek COSMED bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.

Behandeling: alle medische en cosmetische behandelingen die door Huidkliniek COSMED worden uitgeoefend.

 

2. Uitzonderingen op de algemene voorwaarden

Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Huidkliniek COSMED daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar algemene voorwaarden.

 

3. Resultaten behandeling

De specialist heeft een inspanningsverplichting om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en heeft geen resultaatverplichtng. Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop kunnen wij nimmer geven. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals bijvoorbeeld, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf en gevoelloze huid. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen.

 

4. Uitvoering behandelovereenkomst

Huidkliniek COSMED zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Huidkliniek COSMED heeft het recht bepaalde werk-zaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Huidkliniek COSMED hoeft daarvoor geen toestemming van de cliënt te verkrijgen.

 

5. Geheimhouding

Huidkliniek COSMED is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Huidkliniek COSMED door cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Huidkliniek COSMED is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden. Huidkliniek COSMED zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

 

6. Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen

Huidkliniek COSMED is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van de cliënt. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

 

7. Annuleren van de afspraak of no show

Het kan gebeuren dat een afspraak niet door kan gaan. Huidkliniek COSMED biedt de mogelijkheid een afspraak kosteloos te annuleren, echter wel onder bepaalde voorwaarden:

– De afspraken voor een adviesgesprek of behandeling dienen minimaal 24 uur van te voren telefonisch of via e-mail te worden gewijzigd/geannuleerd, anders worden er kosten in rekening gebracht;

– Bij te late wijziging/annulering of no show van consultafspraken (intakes, voorbereidende gesprekken en/of controles) brengen wij € 35,00 in rekening. Bij te late wijziging/annulering of no show van behandelingen wordt 50% van het geldende tarief van de behandeling in rekening gebracht.

 

8. Identiteit en verstrekken van informatie

De cliënt geeft de specialist, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste wetende inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs  voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van Huidkliniek COSMED te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Huidkliniek COSMED gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

 

9. Opzegging of opschorting van behandelingsovereenkomst

Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Huidkliniek COSMED of haar medewerkers of jegens medecliënten.

 

10. Betalingsvoorwaarden

Betalingen worden gedaan op de dag van de ingreep. Wij accepteren pinbetalingen en contante betalingen. Betalingen met een creditcard zijn helaas niet mogelijk.

 

11. Prijswijzigingen

Huidkliniek COSMED behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling een wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn geschiedt de prijsstelling overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. Echter prijzen van lopende behandelingen blijven gelden.

Hetzelfde geldt voor offertes echter alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men na de aangegeven offertedatum dan gaat de cliënt automatisch akkoord met de nieuwe prijs.

 

12. Aansprakelijkheid van Huidkliniek COSMED

De aansprakelijkheid van Huidkliniek COSMED, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Huidkliniek COSMED beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen een half jaar nadat de eindcontrole van de behandeling heeft plaatsgevonden.

 

13. Aansprakelijkheid in het kader van bedrijf of beroeps uitoefening

Huidkliniek COSMED aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die de cliënt lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werkbestemming aankomen).

 

14. Afhandeling klachten

Voor ons klachten reglement verwijzen wij u door naar de klachtenregeling op onze website.

 

15. Communicatieve uitingen

Het is verboden om uitingen van Huidkliniek COSMED ongeacht vorm en medium, zoals website, schriftelijke en mondelinge communicatie, facebookmeldingen, foto’s en drukwerk voor eigen doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Huidkliniek COSMED.

 

16. Correctheid van informatie

Huidkliniek COSMED streeft naar correcte informatieverstrekking op de website. Ondanks dat is het mogelijk dat de website onvolkomenheden bevat. In het geval dat u dit waarneemt vragen wij u Huidkliniek COSMED hiervan op de hoogte te stellen via info@huidkliniekcosmed.nl. Aan het abusievelijk plaatsen van onjuiste informatie door Huidkliniek COSMED kunnen geen rechten worden ontleend.

 

17. Wijziging van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Huidkliniek COSMED te allen tijde gewijzigd worden.