Search here...

Algemene voorwaarden webshop

Deze algemene voorwaarden van Huidkliniek Cosmed zijn in overeenstemming met de voorwaarden van de
Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org).

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten
daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Aansprakelijkheid
Artikel 17 – Privacy
Artikel 18 – Klachtenregeling
Artikel 19 – Geschillen
Artikel 20 – Samples
Artikel 21 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 22 – Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden
Artikel 23 – Toegang tot de site
Artikel 24 – Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 25 – Vertrouwen in de gepubliceerde informatie
Artikel 26 – Site veranderingen
Artikel 27 – Koppelingen naar en van de site
Artikel 28 – Kortingen en cadeaubonnen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bij producten:
1. Huidkliniek COSMED: hierna: de ondernemer, natuurlijk kantoor gevestigd in Zevenaar aan Kerkstraat 46, 6901AD;
2. Consument/afnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de ondernemer (hierna: Huidkliniek COSMED) en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand en direct aan consumenten/afnemers aanbiedt;
4. Bedenktijd: termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht;
5. Dag: kalenderdag;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door
de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Duurovereenkomst; een overeenkomst die strekt tot regelmatige leveringen van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
10. Duurzame gegevensdragers: elk hulpmiddel, waaronder ook begrepen e-mail, dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik een gedurende periode die is afgestemd op het doel waarvoor de
informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
11. Webshop/site: de consumenten webshop van de ondernemer;
12. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd worden;
13. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
15. Direct leverbaar: vanaf moment betaling binnen is bij de ondernemer, zal het product verstuurd worden en of dienst in werking worden gezet.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Huidkliniek COSMED
Kerkstraat 46
6901AD Zevenaar

Telefoonnummer:
0316-209009
Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 18.00 uur
E-mailadres: info@huidkliniekcosmed.nl
KvK-nummer: 53944046
Btw-nummer: NL215993214B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Bij producten:
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Huidkliniek
COSMED (hierna: de ondernemer) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op
afstand tussen ondernemer, consument en overige partijen (samenwerkingen).
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de
ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de algemene
voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos
zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid
van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die
voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Bij producten:
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk
te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale
inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat
de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden.
4. Het aanbod geldt ook voor de producten die getest worden door de
consumentenpanel die gekozen wordt door de ondernemer.

Artikel 5 – De overeenkomst

Bij producten:
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand
op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen
aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door
de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die
feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of
digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of
digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de
wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor
herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van
toepassing op de eerste levering

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een
product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen
eenmalig ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van
herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een
vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het
product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld:
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste
product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier
voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd,
een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen:
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste
zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een
bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde,
het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud
die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering
van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14
dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument
vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn
reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten
van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor
producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over
het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft
verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de
oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de
consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de
oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop
de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de
consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de
consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt
hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren
zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product
die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan
toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product
als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle
wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het
herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt
van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen,
door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige
wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1
bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit
aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft
aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn
in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de
bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt op eigen kosten het product terug met alle geleverde
toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en
conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het
product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet
dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de
consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. De consument mag een product naar keuze omruilen, indien het product niet
naar wens is voor de consument. Dit zal binnen een tijdsbestek van 14 dagen
moeten zijn. Het product dat teruggestuurd wordt, mag alleen geruild worden met
een product van dezelfde waarde of lager. De consument moet zorgdragen voor de
verzendkosten van het omgeruilde product, die naar de consument verstuurd
wordt.
7. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat
de verrichting van de dienst of de levering die niet gereed voor verkoop zijn
gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de
bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig
is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op
het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de
verbintenis.
8. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de
levering van, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume
of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor
herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de
dienst of levering van product(en) tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
9. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering
van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met
het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de
bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen
van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te
bevestigen.
10. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle
aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de
ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding
van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt
hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde
product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument
hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te
halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of
tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang
welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de
consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de
duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting
herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende
producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de
ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de
herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een
openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale
inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die
persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn
op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle
bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen
als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de
ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Indien ondernemer in de prestatie van het product bij bestelling heeft
aangegeven dat herroeping onmogelijk is, bijvoorbeeld in geval van opruiming
bij beperkte resterende houdbaarheid;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in
de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en
anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en
catering;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele
keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke
persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne
niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na
levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met
andere producten;
10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar
alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod
vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of
diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten
waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en
waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang
van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief
btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst
en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in
dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt
is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur
verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen
die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen
gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van
de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer,
diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument
bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze
wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn
deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en
uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen
tot verlening van diensten. Producten die direct leverbaar zijn, worden vanaf
het moment dat de betaling in ontvangst is genomen (binnen werktijd), direct
verstuurd met de post. Mocht onverhoopt het betreffende product/producten niet
op voorraad zijn of aangevraagde dienst niet binnen één werkdag kunnen worden
verricht, dan wordt het meteen opnieuw besteld, zodra weer voorradig (ons
leveradres product binnen is) wordt deze de dag zelf nog verstuurd naar de
consument. Met uitzondering van force majeures. De ondernemer brengt de
consument direct op de hoogte.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer
kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met
bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere
leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt,
of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht
om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Producten in Huidkliniek COSMED webshop en test producten worden bezorgd
door Post NL. Bezorging vindt plaats op maandag t/m zaterdag tot 21.30 uur.
7. De verzendkosten in Nederland bedragen €6,95 per bestelling (0 – 2 kg).
Verzendingen (0 – 2 kg) binnen Europa bedragen €13,- per bestelling.
Bestellingen boven de €150,- worden gratis verzonden binnen Nederland.
Bestellingen (0 – 2 kg) boven de €300,- worden gratis verzonden naar Europa

Artikel 14 – Duurtransacties:
duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en
die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde
tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
tijdstip of in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf
heeft bedongen.

Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden
verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor
onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste
drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld.
6. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking
afleveren van producten en diensten wordt niet stilzwijgend voortgezet en
eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:
7. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument
na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste
één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging
vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is
bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de
consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het
ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen
14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot
het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de
consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene
voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.
Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen
gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),
alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet,
is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de
ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan
zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen
deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten
bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de
daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van €
40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde
bedragen en percentages.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is niet
aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat de
ondernemer is uitgegaan van door of namens de consument (de afnemer) verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Behoudens en voor zover schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van de ondernemer, in welke vorm dan ook, die verband
houdt met de (uitvoering van de) overeenkomst.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan
door onkundig of onoordeelkundig gebruik van producten, dit geldt tevens voor
producten die getest worden door de testpanel van de ondernemer (consumenten), of
door het niet in overeenstemming handelen met de adviezen dan wel instructies
van de ondernemer, huidtherapeuten en of haar partners, of door het niet in
overeenstemming handelen met de adviezen dan wel instructies van het product
(gebruiksaanwijzing) dan wel voor onjuist of onoordeelkundig gebruik door de
consument.
4. Voor het verkrijgen van goed advies omtrent producten en het gebruik in
algemene of in specifieke zin, kan de consument zich altijd eerst wenden tot de
ondernemer of één van haar partners.
5. Ingeval de ondernemer, niettegenstaande het bovenstaande, toch gehouden zou
zijn tot betaling van schadevergoeding, dan erkent consument uitdrukkelijk dat
de aansprakelijkheid van de ondernemer contractueel of anderszins, beperkt is
tot maximaal het bedrag dat gelijk staat aan de waarde van de bestelde
producten waaruit de schade voortvloeit of daarmee verband houdt.

Artikel 17 – Privacy

1. De ondernemer legt
persoonsgegevens van de consument (de afnemer en testpanel afnemer) vast en
verwerkt deze gegevens ten behoeve van de ondernemer zijn eigen
bedrijfsvoering: levering van producten en diensten, onderhouden van contracten
met de consument, analyseren en verbeteren van de producten, dienstverlening
van de ondernemer en het zenden van informatie naar de consument over nieuwe
producten en diensten van de ondernemer.
2. De ondernemer legt haar beleid ten aanzien van privacy vast in een
privacyverklaring welke te vinden is op de website, via www.deonlinekliniek.com/privacy.

Artikel 18 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een
voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd
nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan
eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van
de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel
naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om
de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een
geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
6. Ben je niet tevreden met de afhandeling van je klacht? Dan kan je deze
voorleggen aan de Geschillencommissie
Thuiswinkel
, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. Tevens kan je je
klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR
Platform
.

Artikel 19 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de
ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben,
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of
uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te
leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het
hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd
aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag
(www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling
genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de
ondernemer heeft voorgelegd.
4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12
maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indienen,
schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de
Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie,
is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit
eerst aan de ondernemer.
6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie,
zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer
schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks
ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde
rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de
termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te
leggen aan de bevoegde rechter.
7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn
vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie
(www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De
beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling
staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in
staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft
beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en
een einduitspraak is gewezen.
9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de
Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten
geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de
methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie
Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere
erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 20 – Samples

1. Indien door of namens de
ondernemer samples zijn verstrekt, zullen deze nimmer bindend zijn voor de
kwaliteit, het gewicht en de afmetingen van de door de ondernemer aan consument
verkochte zaken. De samples gelden slechts ter vaststelling van de doorsnee
hoedanigheid.
2. Afwijkingen van verstrekte samples geven consument nimmer grond en recht op
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 21 – Aanvullende of
afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze
algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 22 – Wijzigingen van de
Algemene Voorwaarden

1. De ondernemer kan deze algemene
voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina aan te passen. De
consument / andere belanghebbenden worden verondersteld deze pagina af en toe
na te kijken om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die de ondernemer
aangebracht heeft, aangezien deze voorwaarde voor de klant / belanghebbenden
bindend zijn. Sommige bepalingen opgenomen in deze voorwaarden kunnen ook
teniet gedaan worden door bepalingen of kennisgevingen die elders op de site
gepubliceerd worden.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op
daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij
toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de
consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Artikel 23 – Toegang tot de site

 1. Toegang tot de site is
  toegestaan op een tijdelijke basis en de ondernemer behoudt zich het recht
  om de site zonder kennisgeving in te trekken of aan de vullen. De
  ondernemer zal niet aansprakelijk zijn als de site om één of andere reden
  een tijdlang of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.
 2. Van tijd tot tijd kan de
  ondernemer de toegang tot de site of tot gedeelten daarvan beperken tot
  gebruikers die bij ons geregistreerd zijn.
 3. Als de consument een
  gebruikersidentificatie kiest of krijgt, een wachtwoord, of enige andere
  informatie ontvangt als onderdeel van de veiligheidsprocedures van de
  ondernemer, moet dergelijke informatie vertrouwelijk behandeld worden en
  mag deze niet aan enige derde partijen onthullen.
 4. De ondernemer heeft het recht
  om een dergelijke gebruikersidentificatie code of wachtwoord, gekozen door
  de afnemer / consument, of door de ondernemer toegewezen, uit te schakelen
  als naar de mening van de ondernemer nalatig wordt omgegaan om één van de
  bepalingen in de voorwaarden voor het gebruik na te leven.
 5. De ondernemer is
  verantwoordelijk dat alle personen die toegang hebben tot de site, via de
  internetverbinding van de ondernemer, deze voorwaarden kennen en naleven.

Artikel 24 – Intellectuele
eigendomsrechten

 1. De ondernemer is de eigenaar
  of de vergunninghouder van alle intellectuele eigendomsrechten van de site
  en van de informatie die erop gepubliceerd worden. Deze werken zijn
  beschermd door copyright en andere wetten en verdragen ter wereld. Alle
  dergelijke rechten zijn voorbehouden.
 2. Een kopie afdrukken,
  extracten downloaden van de pagina’s van de webshop/site is toegestaan
  voor persoonlijk gebruik. Daarnaast mag aandacht van anderen binnen de
  organisatie van de ondernemer vestigen op de informatie die op
  webshop/site gepubliceerd is.
 3. Papier of digitale kopieën
  van materiaal welke afgedrukt/gedownload kunnen worden van de
  webshop/site, mogen niet gewijzigd worden. Daarnaast mogen afbeeldingen,
  foto’s, video’s, audio content, grafieken, begeleidende teksten, etc. niet
  gebruikt worden en of gewijzigd worden.
 4. De status van de ondernemer,
  met als naam Huidkliniek COSMED en die van geïdentificeerde medewerkers,
  als auteurs van de informatie op de site, moeten altijd vermeld worden.
 5. Geen van de verstrekte
  informatie van de webshop/site mag gebruikt worden voor commerciële
  doeleinden zonder een vergunning vanuit de ondernemer of van de
  licentiehouders ontvangen te hebben.
 6. Afgedrukte delen van de
  webshop/site, gekopieerd of gedownload, waarbij de gebruiksvoorwaarden
  worden geschaad, zal het recht om de site te gebruiken onmiddellijk komen
  te vervallen en moeten kopieën van de informatie onmiddellijk worden
  vernietigt of teruggegeven.

Artikel 25 – Vertrouwen in de
gepubliceerde informatie

Commentaren en andere materialen
die op de webshop/site gepubliceerd zijn, zijn niet bedoeld als advies waarop
je jezelf kan verlaten. De ondernemer wijst dan ook alle aansprakelijkheid en
verantwoordelijkheid af die kan voortvloeien uit het vertrouwen dat in
dergelijke informatie gesteld wordt door enige bezoeker/consument van de
webshop/site, of door gelijk welke persoon die informatie inwint aan de inhoud
van de webshop/site.

Artikel 26 – Site veranderingen

De ondernemer heeft de bedoeling
de webshop/site regelmatig te actualiseren en kan de inhoud op welk moment dan
ook wijzigen. Bepaalde informatie op de webshop/site kan op een bepaald moment
verouderd zijn en de ondernemer is niet verplicht om dergelijk informatie te
actualiseren.

Artikel 27 – Koppelingen naar en
van de site

 1. Het is toegestaan een
  koppeling te maken naar de homepage van de webshop/site van de ondernemer.
  Vooropgesteld dat dit op een eerlijke en legale manier gaat en dat dit de
  reputatie van de ondernemer niet schaadt en zonder dat hier voordeel
  uitgehaald wordt.
 2. Het is niet toegestaan een koppeling
  te maken op een dusdanige manier dat er gesuggereerd wordt deel uit te
  maken van een associatie, of waarbij een goedkeuring of erkenning van de
  ondernemer gesuggereerd is, waar er geen is.
 3. Het is niet toegestaan een
  koppeling te maken naar enige website die niet jouw eigendom is. De
  webshop/site mag niet opgenomen worden op andere webshops/sites en er mag
  ook geen koppeling gecreëerd worden naar enig deel van de webshop/site,
  met uitzondering van de homepage.
 4. De ondernemer behoudt zich
  het recht om de toelating voor een koppeling zonder kennisgeving in te
  trekken. Als hier andere gebruik als doeleinde heeft dan hierboven vermeld
  is. Mocht je een verzoek hebben mail het verzoek naar: info@huidkliniekcosmed.nl.
 5. Waar de webshop/site
  koppelingen bevatten naar andere sites en resources verstrekt door derde
  partijen, worden deze koppelingen alleen ter informatie verstrekt. De
  ondernemer heeft geen controle over de inhoud van deze webshop/site of
  resources en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze webshops/site of
  enig verlies of schade voortvloeiend uit hun gebruik.

Artikel 28 – Kortingen en
cadeaubonnen

Deze voorwaarden gelden voor het
gebruik van kortingen, gratis gezichtsbehandelingen (klant draagt klant aan) en
cadeaubonnen (kortingscodes, mini facials, acties, etc.) die worden aangeboden
door de ondernemer. Door gebruik te maken van kortingen, gratis gezichtsbehandelingen
en cadeaubonnen, ontvangen of verstuurd door de ondernemer, ga je akkoord met
deze voorwaarden:

 1. Deze voorwaarden zijn van
  toepassing op digitale en gedrukte cadeaubonnen, toegang tot gratis
  gezichtsbehandelingen en kortingsacties die worden aangeboden door de
  ondernemer.
 2. Wijzigingen onder voorbehoud.
 3. Indien er meerdere acties op
  een moment kunnen gelden, wordt de consument gevraagd een actie te kiezen
  die hij wenst te gelden.
 4. Voor cadeaubonnen en
  kortingen gelden in veel gevallen dat een kortingscode of toegang tot een
  gratis mini facial gekoppeld wordt aan een e-mailadres. De kortingscode
  werkt alleen als het betreffende e-mailadres wordt gebruikt. De
  kortingscode kan niet in combinatie met een ander a-mailadres worden
  gebruikt.
 5. Kortingscode kan niet worden
  gebruikt voor nog niet betaalde bestellingen.
 6. De aard, duur en vervaldatum
  van een aanbieding en overige gebruiksvoorwaarden vind je ook in de uiting
  waarin de kortingsactie is opgenomen.
 7. Kortingsactie is een bepaalde
  periode geldig, na deze periode kan de kortingscode (korting) niet meer
  worden gebruikt.
 8. Mocht je bestelling hoger in
  waarde zijn dan de ingewisselde waarde van de kortingscode, dan dien je
  dit verschil te betalen. Zodra de betaling is ontvangen wordt je
  bestelling verwerkt.
 9. De kortingscode betreft een
  bepaalde geldigheidsduur. Na de vervaldatum kan de kortingscode niet meer
  worden ingewisseld. Je vindt de vervaldatum op de achterzijde van de
  cadeaubon.
 10. Kortingscodes zijn niet
  geldig voor producten van externe verkopers.
 11. Tenzij anders vermeld staat,
  geldt voor elke kortingscode dat deze persoon en per e-mailadres slechts
  éénmalig gebruikt kan worden.
 12. Kortingen gelden zolang de
  voorraad strekt.
 13. Indien je producten
  retourneert waarmee je de kortingscode hebt gebruikt, komt de korting te
  vervallen.
 14. Product(en) verkregen met
  korting zijn niet in te ruilen voor geld. Je kunt met een kortingscode
  geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de
  betreffende kortingscode)-actie geldt en die nader zijn omschreven in de
  uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.
 15. Kortingscodes worden eenmalig
  verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats.
  Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
 16. Deze kortingscode, gratis
  mini facial en cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden
  gewijzigd. Wij raden je aan om de voorwaarden telkens voor het gebruik van
  een kortingscode te raadplegen. Blijft je na ingaan van de wijzigingen de
  kadobon(nen) gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde kortingscode
  voorwaarden.
 17. De ondernemer staat niet in
  voor de werking van de kortingscode en cadeaubon en aanvaardt geen enkele
  aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen
  gebruiken van de kortingscode ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid
  geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de
  zijde van de ondernemer. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot
  vergoeding van directe schade aan personen of zaken.
 18. Het is niet toegestaan kortingscodes
  te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van
  virussen, spamming of doorsturen (forwarden).
 19. Je kunt kortingscodes niet
  gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor
  ze zijn uitgegeven.
 20. Iedere (poging tot) fraude of
  andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat
  het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.
 21. De korting/kortingscode is
  niet geldig in combinatie met andere kortingsacties en is maar eenmalig te
  gebruiken.
 22. Klant draagt klant aan,
  betreft eenmalig een gezichtsbehandeling van maximaal 35 minuten.
 23. Voor België gelden afwijkende
  kortingsacties tarieven, zoals bij acties als gratis verzending, zal de
  minimale bestedingswaarde niet hetzelfde zijn als in Nederland voor gratis
  verzending, maar afwijkend.

Inwisselen van kortingscode,
gratis mini facial (klant draagt klant aan) en cadeaubon met kortingscode:

 1. De voorwaarden en
  mogelijkheden voor gebruik verschillen per kortingscode. Lees daarom de
  e-mail waarin de kortingscode vermeld staat zorgvuldig door.
 2. Leg een of meer artikelen in
  je winkelwagentje.
 3. Na het inloggen/registreren
  en controleren van je gegevens (voor zover dat nodig is) kun je bij het
  betalen je kortingscode invoeren. Voer de code exact in (cijfers, letters,
  streepjes, etc.).
 4. De kortingscode wordt
  vervolgens direct verrekend in je winkelwagentje.
 5. Ga naar “Betalen”.
 6. De kortingscode werkt alleen
  voor het artikel(en) waarvoor de korting geldt.

Heb je vragen of opmerkingen over
het gebruik van cadeaubon/korting/kortingscode of problemen bij het invoeren,
neem dan contact op met onze klantenservice.

Bijlage I – formulier voor
herroeping

Formulier voor herroeping
* dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt
herroepen

Aan: Huidkliniek COSMED
Kerkstraat 46
6901 AD Zevenaar
info@huidkliniekcosmed.nl

T.a.v. afdeling retour producten

Ik/Wij(*) deel/delen(*)
Huidkliniek COSMED hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de
verkoop van de volgende producten:

Artikelnummer:
Omschrijving product:

Ordernummer:
Besteld op:
Ontvangen op:
Naam consument(en):
Adres consument(en):

Datum:
Handtekening:(**)

* doorhalen wat niet van
toepassing is
**handtekening, alleen als formulier op papier wordt ingediend